VIVEK YADAV

Marks : 97.4%

ADARSH SINGH

Marks : 96.8%

ANSHITA AWASTHI

Marks : 96.6%

AKSHIT SINGH

Marks : 96%

DEVESH KUMAR

Marks : 94%

DEEPALI SINGH

Marks : 93.4%

BHAVANA TRIPATHI

Marks : 91.6%

ANJALI YADAV

Marks : 91.4%

DIPESH KUMAR

Marks : 91.4%

SHASHANK TIWARI

Marks : 90.6%

ADITI PANDAY

Marks : 90.6%

BHAVNA SHAKYA

Marks : 90.4%

KHUSHBOO YADAV

Marks : 90.4%

SHRISH DUBEY

Marks : 90%